• دانشیار دانشگاه گیلان
  • فوق تخصص جراحی بیماری های ریه، سینه از سال ؟؟
  • جراحی چاقی از سال ؟؟
  • متخصص جراحی عمومی از سال ؟؟؟