چاقی کل بدن چیست؟

نخستین پرسشی که پیش می آید درباره این نوع چاقی این است که چاقی کل بدن چیست؟ از نگاه متخصصین

بیشتر بخوانید

چاقی چیست؟

مقدمه  در قرن حاضر ، تغییر در شیوه زندگی ، رویکرد به شهرنشینی و صنعتی شدن ، با افزایش شیوع

بیشتر بخوانید