دفورمیتی های (ناهنجاریهای) جدار قفسه سینه

شامل دفورمیتی های پکتوس اکسکاواتوم و کاریناتوم می باشد که ممکن است با ناهنجاریهای ستون مهره ها و ناهنجاریهای قلبی همراه باشد. ممکن است باعث درد قفسه سینه شوند. این دفورمیتی ها بندرت خودبخود اصلاح می شوند و ممکن است در طی دوره رشد سریع بلوغ ٬ بدتر شوند . معمولا بیماران به علت ملاحظات زیبایی برای درمان مراجعه می کنند . در مان دفورمیتی ها به روش جراحی انجام می شود.

(سندرم توراسیک اوت لت) Thoracic outlet syndrom

شامل فشار روی عروق سابکلاوین و شبکه عصبی بازویی در ورودی قفسه سینه می باشد. علائم معمولا به صورت درد در ناحیه قفسه سینه و اطراف شانه می باشد. ممکن است با علائم تورم اندام فوقانی و یا درد اندام فوقانی مراجعه کنند. تشخیص با انجام گرافی های گردن و قفسه سینه؛ نوار عصبی و نوار عضله صورت می گیرد. درمان آن برداشتن دنده اول از طیق زیر بغل یا روش بالای ترقوه (سوپرا کلاویکولار) و یا از طریق توراکوسکوپی می باشد.

تومورهای جدار قفسه سینه

تومورهای جدار قفسه سینه می تواند خوش خیم و بدخیم باشد. بیشتر از نیمی از آنها بدخیم هستند. معمولا به صورت توده های با رشد آهسته تظاهر می کنند و اکثرا بدون درد هستند. تشخیص با نمونه برداری انجام می شود و درمان مناسب بر اساس نتایج نمونه برداری انجام می شود.