روده ها ٬ محل اصلی هضم و جذب غذا هستند . در عوارض ناشی از بیماریهای التهابی روده مثل کرون ٬ ممکن است جراحی بر روی روده ها انجام شود . در سرطانهای روده ٬ قسمتی از روده ها برداشته می شود . در انسدادهای روده ممکن است نیاز به عمل جراحی بر روی روده ها پیدا شود.