تراشه یک لوله برای عبور هوا می باشد. طول آن ۱۳-۱۰ سانتی متر است. در مواردی که نیاز به گذاشتن لوله تراشه به مدت طولانی باشد ممکن است در آن٬ تنگی ایجاد شود که درمان شامل برداشتن قسمت گرفتار تراشه و وصل کردن قسمتهای باقیمانده به هم می باشد. در موارد تومورهای تراشه نیز درمان در اکثر موارد٬ برداشتن قسمت گرفتار می باشد