سرطان ریه٬ علت اصلی مرگ ناشی از سرطان می باشد. سیگار کشیدن خطر ایجاد سرطان ریه را ۱۰

-۹ برابر می کند و در کسانی که سیگاریهای قهار هستند ریسک سرطان ریه حداقل ۲۰ برابر می شود. فاصله بین شروع سیگار کشیدن و ایجاد سرطان ریه٬ حدود ۲۰ سال می باشد.

 درمان سرطان ریه در مواردی که محدود به ریه باشد برداشتن یک لوب (لوبکتومی)٬ دو لوب (بای لوبکتومی) یا یک ریه (پنومونکتومی) می باشد