فتق ناحیه کشاله ران، جدار شکم و ناف، در اثر نقص در فاشیای جدار شکم ایجاد می شود که از میان این نقص، احشاء داخل شکم ممکن است خارج شود و در صورت عدم درمان فوری ممکن است آسیب غیر قابل برگشت به احشاء بیرون زده وارد شود. درمان٬ ترمیم نقص موجود در فاشیا با بافتهای بیمار و یا با مش می باشد.