مدیاستن فضایی است که بین دو ریه قرار گرفته است و به سه قسمت مدیاستن قدامی٬ میانی و خلفی تقسیم می شود. در مدیاستن قدامی٬ تیموس قرار دارد که در موارد تومورهای تیموس و میاستنی گراو٬ تیموس باید برداشته شود که میتوان به روش توراکوسکوپی انجام شود. در مدیاستن میانی قلب قرار گرفته است.در مدیاستن خلفی٬ مری و زنجیره سمپاتیک قرار گرفته است. تومورهای عصبی (نوروژنیک) در مدیاستن خلفی ایجاد میشوند و درمان آنها٬ برداشتن به روش جراحی (روش باز و یا توراکوسکوپیک)   می باشد.