به تجمع هوا در فضای پلور(فضای دور ریه) پنوموتوراکس اطلاق می شود. پنوموتوراکسی که خودبخود ایجاد می شود به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می شود. نوع اولیه در مردان جوان لاغر اندام و بلند قد ایجاد می شود که به طور ناگهانی در هنگام استراحت دچار درد قفسه سینه و یا تنگی نفس می شود. نوع ثانویه در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن ریوی ایجاد می شود. 

درمان پنوموتوراکس خودبخود٬ گذاشتن لوله (چست تیوب) در فضای پلور می باشد و برای جلوگیری از عود٬  جراحی بر روی ریه انجام می شود وقسمت گرفتار ریه و قسمتی از پرده جنب برداشته می شود.