در مواردی که کیسه صفرا سنگ دارد و باعث ایجاد علامت شده باشد کیسه صفرا باید برداشته شود(کله سیستکتومی) که در اکثر موارد به روش لاپاروسکوپی انجام می شود.

اگرسنگ مجاری صفراوی وجود داشته باشد  به علت احتمال ایجاد کلانژیت(التهاب مجاری صفراوی) باید بوسیله آندوسکوپی خارج شود