لیزر لیپولیز و کرایولیپولیز

لیزر لیپولیز این سیستم لیزر که در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ در سازمان دارو و غذای آمریکا به تایید رسیده است،

بیشتر بخوانید

چاقی چیست؟

مقدمه  در قرن حاضر ، تغییر در شیوه زندگی ، رویکرد به شهرنشینی و صنعتی شدن ، با افزایش شیوع

بیشتر بخوانید