سمپاتکتومی در بیمار با تعریق بیش از حد کف دست

ویدیو آموزش جراحی سمپاتکتومی در بیمار با تعریق بیش از حد کف دست

بیشتر بخوانید

سمپاتکتومی توراکوسکوپیک دوطرفه

بیشتر بخوانید